„ვნახე სადღაცა ქალთ კრებაში როდისღაც ერთი, მას აქეთ თვალი ვეღარ მოჰვკარ და ახლა ერთი სდგას აქა კრძალვით, ვით ქურციკი ვეფხვთა შორისა, ყელი ყელყელობს, აღმგზნებელი გულთა ჭირისა!..“ ვის მიუძღვნა ნიკოლოზ ბარათაშვილმა ლექსი?