თბილისის მუზეუმების გაერთიანების მისია სასწავლო პროცესში სამუზეუმო ფონდების აქტიური გამოყენება და მათი საგანმანათლებლო რესურსებად ქცევა და სხვადასხვა ასაკის, ინტერესებისა და საჭიროებების ადამიანებისთვის ახალი საგანმანათლებლო სერვისების მიწოდებაა.

მუზეუმები, როგორც საგანმანათლებლო სივრცე, არაფორმალური საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, ხოლო არაფორმალური განათლების წარმატების პირობა ურთიერთქმედების ემოციური მხარეა, რომელიც ბადებს სამყაროსადმი დამოკიდებულების ან პიროვნების ინტერესთა ცვლილებებს.

თბილისის მუზეუმების გაერთიანების მუზეუმებში განხორციელებული პროგრამების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელია ექსპონატებისა და სამუზეუმო კონტექსტის ვიზუალური შესაძლებლობების წარმოჩენა.

სამუზეუმო განათლებისთვის მნიშვნელოვანია როგორც სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულების ინტეგრირებული სწავლება მუზეუმის სივრცეში, ისე ამ პროცესში მუზეუმის მრავალფეროვანი ფონდების გამოყენება.

თბილისის მუზეუმების გაერთიანების შემეცნებით-საგანმანათლებლო პროგრამები  მიმართულია სხვადასხვა აქტუალურ თემებზე და სცდება სახლ-მუზეუმებისა თუ მემორირებულ პირთა ისტორიებს.

თბილისის მუზეუმების გაერთიანების სახლ-მუზეუმები და საგამოფენო სივრცეები თბილისის შემეცნებით-საგანმანათლებლო პროგრამების მეშვეობით მოსწავლეებს აძლევს საშუალებას, „გამოვიდნენ“ სკოლის გაკვეთილის საზღვრებიდან, გაიღრმაონ ცოდნა და გახდნენ პროცესის თანამონაწილეები პირველადი წყაროების გამოყენებით.

დღეისათვის თბილისის მუზეუმების გაერთიანების მუზეუმებში სხვადასხვა ასაკისა და ინტერესის მსურველისთვის 33 სახეობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო პროგრამა მოქმედებს, როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენებზე.

თბილისის მუზეუმების გაერთიანების შემეცნებით-საგანმანათლებლო პროგრამების მიზანია:

– სწავლების მრავალფეროვანი და მოქნილი საშუალებების გამოყენება;

– ცოდნის გადაცემის ინტერაქციული და მრავალფეროვანი შესაძლებლობების გამოყენება;

– სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება ცოდნისა და თვალსაწიერის გასაღრმავებლად;

– სამუზეუმო გარემოს განსაკუთრებულობის გამოყენება;

– დაინტერესებულ პირთა ინტერესის გაღრმავება და მოტივაციის ამაღლება;

– საგნის სწავლების სტანდარტული ჩარჩოს გაფართოება;

– ინტერაქციული სწავლების, სასკოლო თემატიკის გამრავალფეროვნება და თამაშით სწავლების ხელშეწყობა;

– ინკლუზიური გარემოს შექმნა და სამუზეუმო სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა.

მუზეუმების გაერთიანების სტრუქტურულ ერთეულებში საგანმანათლებლო პროგრამების მიმდინარეობა აგებულია თანამედროვე სწავლების სამფაზიანი საგაკვეთილო მოდელის მიხედვით.
საგანმანათლებლო პროგრამების სამფაზიანი მოდელი გულისხმობს ეფექტური ინტერაქტიული სწავლების თანმიმდევრულ პროცესს.