გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

Logo Old - გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

2017 წლის 9 ოქტომბერს თბილისის მერობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ალექსანდრე ელისაშვილმა წარადგინა თავისი პოლიტიკური გუნდი.

გუნდის ახალი სახის ნანა ოქრუაშვილის წარდგენისას ალექსანდრე ელისაშვილმა ნანა ოქრუაშვილი დაახასიათა, როგორც  „მუზეუმის მართვის საუკეთესო სპეციალისტი და სამუზეუმი საქმის უბადლო მცოდნე“.

„თბილისში იყო, სამწუხაროდ იყო, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მუზეუმი თოჯინების მუზეუმი და დღეს არ არის. მუზეუმი გავერანებულია და ეს მუზეუმი გავერანდა, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც 2016 წლიდან ქალბატონი ნანა აღარ არის ამ მუზეუმის ხელმძღვანელი“.

ზემოთაღნიშნულთან დაკავშირებით თბილისის მუზეუმების გაერთიანება აცხადებს, რომ 2016 წლის 1 დეკემბრის ბრძანება 01-87 საფუძველზე  ნანა ოქრუაშვილი ნამდვილად გათვისუფლდა თბილისის თოჯინების მუზეუმის დირექტორის თანამდებობიდან მთელი რიგი დარღვევების, მათ შორის ფინანსური დარღვევების, წესდებითა და კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობების უხეში დარღვევევებისა და „საქართველოს სამუზეუმო ფასეულობათა აღრიცხვისა და დაცვის შესახებ“ ინსტრუქციის დარღვევების გამო.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 29 ივლისის №30.02.651 განკარგულების საფუძველზე დასრულდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 9 (ცხრა) ერთეული მუზეუმის, მათ შორის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის თოჯინების მუზეუმის“ რეორგანიზაციის (შერწყმა/გაერთიანების) პროცესი და დაფუძნდა ა(ა)იპ „მუზეუმების გაერთიანება“ (ს/ნ 402036998), რომელიც რეგისტრაციაც საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრში განხორციელდა 2016 წლის 4 აგვისტოს.

თბილისის თოჯინების მუზეუმი თბილისის მუზეუმების გაერთიანების სტრუქტურული ერთეულია და დღემდე მოქმედ დაწესებულებას წარმოადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ შენობა სრულიად შეუსაბამოა სამუზეუმო კოლექციათა გამოსაფენად, მუზეუმი აგრძელებს მუშაობას. გაერთიანების შექმნის დღიდან მიმდინარეობს მოქმედი კანონდებლობით დადგენილი სამუშაოების წარმოება „საქართველოს სამუზეუმო ფასეულობათა აღრიცხვისა და დაცვის შესახებ“ ინსტრუქციის შესაბამისად, მიმდინარეობს კოლექციათა აღწერა შეჯერების პროცესი, სხვადასხვა ღონისძიებების მომზადება და სამუზეუმო ფონდის გამდიდრება.

თბილისის მუზეუმების გაერთიანება მზად არის საკითხთან დაკავშირებული მასალები და დამატებითი ინფორმაცია გაასაჯაროოს დაინტერესებული პირებისათვის.